Plastové nádrže na dešťovou vodu, Jímky na dešťovou vodu
Plastové nádrže na dešťovou vodu, Jímky na dešťovou vodu
back
wróć do przeglądu
Moja lista życzeń
Moja lista życzeń
Polityka prywatności

Serdecznie witamy Państwa na naszej stronie internetowej www.zbiorniki-outlet.com. Cieszymy się, że zainteresowali się Państwo ofertą naszej firmy. Ochrona Państwa danych jest dla nas bardzo ważna. W związku z tym gromadzimy dane osobowe tylko w zakresie koniecznym z technicznego punktu widzenia.

Poniżej przedstawiamy Państwu informacje, do jakich celów będą wykorzystywane dane zgromadzone podczas Państwa wizyty na naszej stronie. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych osobowych (dane kontaktowe znajdują się w punkcie 2).


1. Zakres obowiązywania

Celem niniejszej polityki prywatności jest poinformowanie użytkowników o rodzaju, zakresie oraz celu zbierania i wykorzystywania ich danych, które są gromadzone i wykorzystywane przez odpowiedzialnego usługodawcę.

Ramy prawne dla ochrony danych tworzy Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO), Federalna ustawa o ochronie danych osobowych (niem. BDSG) i Ustawa o mediach elektronicznych (niem. TMG).


2. Administrator w znaczeniu ustawy o ochronie danych osobowych i inspektor ochrony danych osobowych

Administrator:

Rotationsvertrieb Gera GmbH & Co. KG

Dyrekcja
Heinrich-Hertz-Straße 28
07552 Gera

Fon: +49 365 4353 1200
Fax: +49 365 4353 1228
E-Mail: info@zbiorniki-outlet.com

Inspektor ochrony danych osobowych:

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących zbierania, przetwarzania lub wykorzystywania danych osobowych, informacji, korekty, blokowania i usuwania danych, czy też cofnięcia zgody lub sprzeciwu wobec określonego sposobu wykorzystywania danych osobowych, prosimy o bezpośredni kontakt z naszym inspektorem ochrony danych osobowych:

E-Mail: datenschutz@geratec.org


3. Definicje

Nasza polityka prywatności opiera się na terminach stosowanych w Ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych (RODO). Niniejsza polityka prywatności powinna być czytelna i zrozumiała. Aby to zapewnić, pragniemy przedstawić Państwu stosowane terminy i pojęcia.

W niniejszej polityce prywatności stosowane są m.in. następujące pojęcia:

a) Dane osobowe
Dane osobowe to wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (zwanej dalej „osobą, której dane dotyczą”). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora, takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

b) Osoba, której dane dotyczą
Osoba, której dane dotyczą, to każda zidentyfikowana lub możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna, której dane osobowe są przetwarzane przez administratora danych.

c) Przetwarzanie
Przetwarzanie oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

d) Ograniczenie przetwarzania
Ograniczenie przetwarzania oznacza oznaczenie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania.

e) Profilowanie
Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

f) Pseudonimizacja
Pseudonimizacja oznacza przetworzenie danych osobowych w taki sposób, by nie można ich było już przypisać konkretnej osobie, której dane dotyczą, bez użycia dodatkowych informacji, pod warunkiem że takie dodatkowe informacje są przechowywane osobno i są objęte środkami technicznymi i organizacyjnymi uniemożliwiającymi ich przypisanie zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.

g) Administrator
Administrator oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. Jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, to również w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego może zostać wyznaczony administrator lub mogą zostać określone konkretne kryteria jego wyznaczania.

h) Podmiot przetwarzający
Podmiot przetwarzający oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora.

i) Odbiorca
Oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią. Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są jednak uznawane za odbiorców.

j) Strona trzecia
Strona trzecia oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub podmiot inny niż osoba, której dane dotyczą, administrator, podmiot przetwarzający czy osoby, które z upoważnienia administratora lub podmiotu przetwarzającego mogą przetwarzać dane osobowe.

k) Zgoda
Zgoda osoby, której dane dotyczą, oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych.


4. Przetwarzanie danych osobowych oraz sposób i cel ich wykorzystania

Zasadniczo dane osobowe naszych użytkowników są wykorzystywane tylko wtedy, gdy jest to konieczne do zapewnienia sprawnego funkcjonowania strony internetowej, jak również treści i usług. Przetwarzanie danych osobowych naszych użytkowników odbywa się tylko za zgodą użytkownika. Wyjątek stanowią przypadki, w których uzyskanie uprzedniej zgody nie jest możliwe z przyczyn rzeczywistych i przetwarzanie danych jest dopuszczalne przez prawo.

a) Przeglądanie strony internetowej
Podczas przeglądania naszej strony internetowej przeglądarka używana w Państwa urządzeniu końcowym automatycznie wysyła informacje do serwera naszej strony internetowej. Informacje te są tymczasowo przechowywane w tzw. pliku dziennika. Następujące informacje są zapisywane bez Państwa udziału i przechowywane aż do momentu ich automatycznego usunięcia:
 • adres IP używanego komputera,
 • data i godzina dostępu,
 • nazwa i adres URL pobranego pliku,
 • strona internetowa, z której uzyskano dostęp (URL referrer),
 • używana przeglądarka oraz systemu operacyjny Państwa komputera, a także nazwa Państwa dostawcy dostępu do internetu.
Wskazane dane będą przez nas przetwarzane do następujących celów:
 • zapewnienia sprawnego i płynnego połączenia z naszą stroną internetową,
 • zapewnienia wygodnego korzystania z naszej strony internetowej,,
 • oceny bezpieczeństwa i stabilności systemu oraz
 • do innych celów administracyjnych.
Podstawę prawną do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Nasz uzasadniony interes wynika z wyżej wymienionych celów zbierania danych. Zebranych danych w żadnym wypadku nie wykorzystujemy do wyciągania jakichkolwiek wniosków dotyczących Państwa osoby.

Ponadto podczas przeglądania naszej strony internetowej korzystamy z plików cookie i usług analitycznych. Szczegółowe wyjaśnienia znajdują się w p. 4 i 5 niniejszej polityki prywatności.

b) Rejestracja na naszej stronie internetowej
Podczas rejestracji na naszej stronie internetowej w celu skorzystania ze spersonalizowanych usług zbierane są dane osobowe. Zaliczają się do nich imię i nazwisko, adres, numer telefonu i adres e-mail jako dane kontaktowe i dane do komunikacji.

Rejestracja umożliwia dostęp do usług i treści, które są dostępne tylko dla zarejestrowanych użytkowników. W razie potrzeby zarejestrowani użytkownicy w każdej chwili mają możliwość zmiany lub usunięcia informacji podanych podczas rejestracji. Oczywiście na Państwa życzenie przekażemy informacje, jakie dane osobowe zostały zebrane i są przechowane. Poza tym na odpowiednią prośbę poprawimy lub usuniemy dane osobowe, pod warunkiem, że prośba taka nie jest sprzeczna z jakimikolwiek prawnymi obowiązkami w zakresie przechowywania danych. W przypadku jakichkolwiek pytań lub próśb o sprostowanie bądź usunięcie danych osobowych, prosimy o skorzystanie z danych kontaktowych podanych w niniejszej polityce prywatności.

c) Kontakt poprzez naszą stronę internetową
W przypadku jakichkolwiek pytań mają Państwo możliwość skontaktowania się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza zamieszczonego na stronie internetowej. Wymagany jest aktualny adres e-mail, abyśmy wiedzieli, kto wysłał zapytanie i żebyśmy mogli wyczerpująco na nie odpowiedzieć. Inne dane można podać dobrowolnie.

Dane te będą przetwarzane w celu skontaktowania się z nami zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) na podstawie Państwa dobrowolnej zgody.

Dane osobowe zbierane przez nas na potrzeby formularza kontaktowego zostaną automatycznie usunięte po zrealizowaniu Państwa zapytania.


5. Zamówienia za pośrednictwem naszej strony internetowej

Mogą Państwo składać zamówienia za pośrednictwem naszej strony internetowej jako gość bez konieczności rejestracji, lub zarejestrować się jako klient w naszym sklepie internetowym w celu składania przyszłych zamówień. Zaletą rejestracji jest dla Państwa fakt, że w przypadku przyszłych zamówień można zalogować się w naszym sklepie bezpośrednio za pomocą adresu e-mail i hasła bez konieczności ponownego wpisywania danych kontaktowych.

Państwa dane osobowe są wprowadzane do maski wprowadzania, a następnie przesyłane do nas i przechowywane. Podczas składania zamówienia za pośrednictwem naszej strony internetowej, zarówno w przypadku zamówienia jako gość, jak i rejestracji w sklepie, gromadzimy w pierwszej kolejności następujące dane:
 • forma grzecznościowa, imię, nazwisko,
 • aktualny adres e-mail,
 • adres,
 • numer telefonu (stacjonarny i/lub komórkowy)
Zbieranie tych danych odbywa się w celu:
 • zidentyfikowania Państwa jako naszego klienta;
 • przetwarzania, realizacji i finalizacji Państwa zamówienia;
 • korespondowania z Państwem;
 • fakturowania;
 • rozpatrzenia ewentualnych roszczeń z tytułu odpowiedzialności, jak również dochodzenia ewentualnych roszczeń wobec Państwa;
 • zapewnienia technicznej administracji naszej strony internetowej;
 • zarządzania danymi naszych klientów.
Podczas składania zamówienia zostaną Państwo poproszeni o wyrażenie zgody na przetwarzanie tych danych.

Przetwarzanie danych odbywa się podczas składania zamówienia i/lub rejestracji i zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) i jest konieczne do wyżej wymienionych celów, aby zapewnić prawidłową realizację zamówienia i wzajemne spełnienie zobowiązań wynikających z umowy kupna.

Dane osobowe zebrane przez nas w celu realizacji zamówienia są przechowywane do momentu wygaśnięcia ustawowego obowiązku przechowywania danych, a następnie usuwane, chyba że zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. c) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) na podstawie obowiązków wynikających z przepisów podatkowych i handlowych związanych z przechowywaniem i dokumentacją (niemiecki kodeks handlowy HGB, niemiecki kodeks karny StGB i niemiecka ordynacja podatkowa AO) jesteśmy zobowiązani do przechowywania danych przez dłuższy okres lub wyrazili Państwo zgodę na dalsze przechowywanie zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).


6. Przekazywanie danych osobowych

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane stronom trzecim w celach innych niż określone w niniejszej polityce prywatności.

Przekazujemy Państwa dane osobowe stronom trzecim tylko wtedy, gdy:
 • wyrazili Państwo na to wyraźną zgodę zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO),
 • zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) przekazanie tych danych jest niezbędne do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych i nie ma powodów, aby zakładać, że mają Państwo prawnie uzasadniony interes w nieprzekazaniu tych danych,
 • istnieje obowiązek prawny przekazania danych zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. c) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), oraz
 • jest to prawnie dopuszczalne i konieczne do realizacji stosunków umownych z Państwem zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).


7. Cookies

Na naszej stronie internetowej wykorzystujemy cookies. Chodzi o małe pliki, które Państwa przeglądarka automatycznie tworzy i które są przechowywane na Państwa urządzeniu końcowym (laptop, tablet, smartfon, itp.) podczas przeglądania naszej strony internetowej. Pliki cookie nie uszkadzają Państwa urządzenia końcowego, nie zawierają wirusów, koni trojańskich ani innego złośliwego oprogramowania.

W plikach cookie zapisywane są informacje, które zawsze łączą się z określonym urządzeniem końcowym. Nie oznacza to jednak, że natychmiast poznamy Państwa tożsamość.

Korzystanie z plików cookie z jednej strony ma na celu ułatwienie Państwu korzystania z naszej oferty. Używamy na przykład tzw. sesyjnych plików cookie, aby zobaczyć, że użytkownik odwiedził już poszczególne strony naszej witryny. Pliki te zostaną automatycznie usunięte po opuszczeniu naszej strony.

Ponadto w celu zoptymalizowania użyteczności używamy również tymczasowych plików cookie, które są przechowywane na urządzeniu końcowym przez określony czas. Podczas ponownego przeglądania naszej strony w celu skorzystania z naszych usług, nastąpi automatyczna identyfikacja potwierdzająca, że odwiedzili już Państwo naszą stronę oraz jakie wpisy i ustawienia zostały przez Państwa wprowadzone, aby nie było konieczności ich powtórnego wprowadzania.

Z drugiej strony plików cookie używamy do statystycznych rejestrów dotyczących korzystania z naszej strony internetowej i jej oceny w celu optymalizacji naszej oferty specjalnie dla Państwa. Te pliki cookie podczas powtórnej wizyty użytkownika pozwalają nam automatycznie rozpoznać, że był on już na naszej stronie. Te pliki cookie są automatycznie usuwane po określonym czasie.

Dane przetwarzane przez pliki cookie są wymagane do wyżej wymienionych celów, aby chronić nasze uzasadnione interesy oraz interesy stron trzecich zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).

Większość przeglądarek automatycznie akceptuje pliki cookie. Mogą Państwo jednak skonfigurować przeglądarkę w taki sposób, żeby pliki cookie nie były zapisywane na komputerze lub żeby przed utworzeniem nowego pliku cookie zawsze pojawiał się nowy komunikat. Jednakże całkowita dezaktywacja plików cookie może doprowadzić do tego, że nie będą Państwo mogli korzystać ze wszystkich funkcji naszej strony internetowej.


8. Narzędzia do analizy i śledzenia

Wymienione poniżej i stosowane przez nas procedury śledzenia są realizowane na podstawie art. 6 ust. 1 zdanie 1 f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).

Dzięki stosowanym procedurom śledzenia chcemy zapewnić, żeby nasza strona internetowa była zaprojektowana zgodnie z wymaganiami użytkowników i była stale optymalizowana. Z drugiej strony procedur śledzenia używamy do statystycznych rejestrów dotyczących korzystania z naszej strony internetowej i jej oceny w celu optymalizacji naszej oferty specjalnie dla Państwa. Interesy te należy uznać za uzasadnione w rozumieniu wyżej wymienionego przepisu.

Odpowiednie cele przetwarzania danych i kategorie danych można znaleźć w stosownych narzędziach śledzących.


9. Wtyczki społecznościowe (Social Media Plugins)

Aby nasza firma była bardziej rozpoznawalna i popularna, wykorzystujemy na naszej stronie internetowej wtyczki do serwisów społecznościowych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Kryjący się za tym cel reklamowy należy uznać za uzasadniony interes w rozumieniu Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Odpowiedzialność za funkcjonowanie zgodne z zasadami ochrony danych osobowych ponosi odpowiedni usługodawca. Włączamy te wtyczki poprzez tzw. podwójne kliknięcie, aby możliwie jak najlepiej chronić użytkowników naszej strony internetowej.

Włączenie usług i treści stron trzecich

Nasza oferta obejmuje treści i usługi innych oferentów. Są to np. mapy udostępniane przez Google Maps, filmy wideo z YouTube oraz grafiki i zdjęcia z innych stron internetowych. Aby wywołać i wyświetlić te dane w przeglądarce użytkownika, bezwzględnie konieczna jest transmisja adresu IP. Usługodawcy (zwani dalej „usługodawcami zewnętrznymi”) odbierają w ten sposób adres IP danego użytkownika.

Mimo, że dokładamy wszelkich starań, aby korzystać wyłącznie z usług zewnętrznych dostawców, którzy potrzebują adresu IP tylko do dostarczania treści, nie mamy wpływu na to, czy adres IP nie zostanie zapisany. W takim przypadku proces ten wykorzystywany jest między innymi do celów statystycznych.

Jeśli wiemy, że adres IP został zapisany, informujemy o tym naszych użytkowników.


10. Ochrona danych

Ponadto stosujemy również odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony Państwa danych przed przypadkową lub celową manipulacją, częściową lub całkowitą utratą, zniszczeniem lub nieupoważnionym dostępem stron trzecich. Nasze środki bezpieczeństwa są stale udoskonalane zgodnie z postępem technologicznym.


11. Linki do stron internetowych innych usługodawców

Nasze strony internetowe mogą zawierać linki do stron internetowych innych usługodawców, których niniejsza polityka prywatności nie obejmuje. Jeśli korzystanie ze stron internetowych innych usługodawców wiąże się ze zbieraniem, przetwarzaniem lub wykorzystywaniem danych osobowych, należy przestrzegać informacji o ochronie danych osobowych odpowiednich usługodawców.


12. Prawa osób, których dane dotyczą

Przysługuje Państwu prawo:
 • zgodnie z art. 15 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) do żądania informacji o Państwa danych osobowych, które przetwarzamy. Mogą Państwo poprosić o informacje na temat celów przetwarzania, kategorii danych osobowych, kategorii odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, planowanego okresu przechowywania, istnienia prawa do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub sprzeciwu, istnienia prawa do wniesienia zażalenia, pochodzenia danych, jeśli nie zostały one przez nas zebrane, oraz o istnieniu zautomatyzowanego procesu decyzyjnego, włącznie z profilowaniem i istotnymi informacjami na temat związanych z nim szczegółów;
 • zgodnie z art. 16 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) do żądania natychmiastowego sprostowania nieprawidłowych danych lub uzupełnienia danych osobowych przechowywanych przez nas;
 • zgodnie z art. 17 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) do żądania usunięcia Państwa danych osobowych przechowywanych przez nas, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do skorzystania z prawa do swobody wypowiedzi i informacji, do spełnienia obowiązku prawnego, ze względu na interes publiczny lub do dochodzenia, realizowania lub obrony roszczeń prawnych;
 • zgodnie z art. 18 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, jeśli kwestionują Państwo prawidłowość tych danych, jeśli przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale nie chcą Państwo usunąć danych, a my już ich nie potrzebujemy, ale są one potrzebne Państwu do dochodzenia, realizowania lub obrony roszczeń prawnych lub jeśli wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych na podstawie art. 21 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO);
 • zgodnie z art. 20 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) do otrzymywania Państwa danych osobowych, które zostały nam udostępnione, w formie ustrukturyzowanej, aktualnej i nadającej się do odczytu maszynowego lub do żądania ich przekazania innemu administratorowi;
 • zgodnie z art. 7 ust. 3 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) do odwołania udzielonej nam zgody w każdej chwili. Skutkiem tego jest brak możliwości dalszego przetwarzania danych na podstawie tej zgody w przyszłości, a także
 • zgodnie z art. 77 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) do wniesienia skargi do organu nadzorczego. W takiej sytuacji z reguły można skontaktować się z organem nadzorczym w miejscu zamieszkania lub w miejscu pracy, lub w siedzibie naszej kancelarii.


13. Prawo do sprzeciwu

Jeżeli Państwa dane osobowe są przetwarzane w oparciu o uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), to mają Państwo prawo sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych osobowych zgodnie z art. 21 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), o ile istnieją ku temu powody wynikające z Państwa szczególnej sytuacji lub sprzeciw jest skierowany przeciwko reklamie bezpośredniej. W tym ostatnim przypadku mają Państwo ogólne prawo do sprzeciwu, które zastosujemy bez podania konkretnej sytuacji.

Aby skorzystać z prawa do odwołania lub sprzeciwu, wystarczy wysłać wiadomość e-mail na adres datenschutz@geratec.org.


14. Aktualność i zmiana niniejszej polityki prywatności

W związku z dalszym rozwojem naszej strony internetowej i ofert lub w związku ze zmianą wymogów prawnych bądź urzędowych może zaistnieć konieczność odpowiedniej zmiany niniejszej polityki prywatności. Aktualną wersję polityki prywatności mogą Państwo w każdej chwili pobrać i wydrukować ze strony internetowej http:// www.zbiorniki-outlet.com.


Stan na: 24.05.2018 r.